Aan de slag met MKS Startfoto

Stap 2. Startfoto

Met een Startfoto breng je het huidige zorgpad van ziekenhuis naar zorg thuis in beeld. Doe dit altijd aan de hand van enkele casussen. Bekijk wie bij dit zorgpad is betrokken, hoeveel tijd dit op dit moment kost en wat de huidige taakverdeling is. Is de sociale kaart goed in beeld? Wie weet welke zorg kan worden ingezet? En hoe staat het met de huidige kennis van professionals over het MKS? Hebben de kinderverpleegkundigen al een opleiding gevolgd? Wat weten kinderartsen? Hoe betrokken is transferverpleegkundige en in welke rol?

Als je aan de slag wilt met de Startfoto, ga naar Doen, Overwegen en Laten. Je leest hieronder wat je kunt gaan doen.

Startfoto

Doen, Overwegen en Laten bij Startfoto

Met een Startfoto breng je het huidige zorgpad van ziekenhuis naar zorg thuis in beeld. Doe dit altijd aan de hand van enkele casussen. Bekijk wie bij dit zorgpad is betrokken, hoeveel tijd dit op dit moment kost en wat de huidige taakverdeling is.

01 doen

DOEN

Wat is verstandig om sowieso te doen? Uit onze ervaring, opgedaan in de MKS Proeftuinen, weten dat de volgende acties cruciale succesfactoren zijn:

Maak helder waarom je met elkaar een Startfoto maakt:

 • Je brengt ermee de huidige werkwijze van het ziekenhuis en netwerk buiten het ziekenhuis in beeld vanuit casuïstiek. En bekijkt hoe kind en gezin nu naar huis gaan met (medische) zorg.
 • Je legt hiermee deze werkwijze op de systematiek van het MKS.
 • De Startfoto is de basis om het projectplan MKS verder concretiseren voor het ziekenhuis in de regio.

Werk de Startfoto uit met een aantal verschillende casussen.

 • Bekijk het pad van opname tot en met ontslag.
 • Wie zijn erbij betrokken, wie doet wat en met welke tijdsbesteding?
 • Vraag in het interview naar de leefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal, veiligheid). Dit zegt namelijk iets over het wel of niet gebruiken van de hulpbehoeftescan bij ouders.

Vergeet de ouders/jongere niet te interviewen.

 • Hebben zij de regie over de zorg?
 • Hoe ervaren zij de organisatie van zorg en hun betrokkenheid?
 • Hebben zij een zorgcoach? Is deze coach wenselijk?
 • Let op de privacy bij het opnemen van interview in de Startfoto.
 • Bespreek met de ouders en de jongere of je de casus anoniem maakt.

Beschrijf wat het ziekenhuis en kindzorgorganisaties nu weten van het MKS.

 • Hebben er al verpleegkundigen een opleiding gevolgd?
 • Wordt ergens op een afdeling in het ziekenhuis al met het MKS gewerkt?
 • Welke kennis hebben de kindzorgorganisaties van het MKS?

Breng de huidige manier van werken bij ontslag met zorg in het ziekenhuis in beeld.

 • Registreren de kinderartsen, kinderverpleegkundigen?
 • Hoe is de taakdeling tussen kinderarts, verpleegkundig specialist, transferverpleegkundige, kinderverpleegkundigen en maatschappelijk werk?
 • Zijn er zorgprocessen voor ontslag al beschreven?

Breng de feiten in beeld.

 • Om hoeveel kinderen met zorg thuis gaat het in dit ziekenhuis en in deze regio?
 • En binnen het ziekenhuis om hoeveel kinderen gaat het vanuit de kliniek of de polikliniek.

Breng de sociale kaart in beeld.

 • Begin niet op nul, want vaak is de sociale kaart er al.
 • Wie beheert de sociale kaart?
 • Welke sociale kaart gebruiken de kindzorgorganisaties?

Breng de (keten) netwerken in de regio in beeld.

 • Weet je wie de coördinator is van het netwerk Integrale Kindzorg in beeld?
 • Bekijk welke (expertise-)netwerken er in de regio zijn. Wie nemen daaraan deel? Zoals: integrale vroeghulp, autismenetwerken, zorg-onderwijs (Ziezon netwerk) en het premature netwerk.
 • Leer de netwerken kennen en beschrijf wat je samenwerking kan zijn.

Breng de zorgcoach voor kind & gezin in beeld.

 • Welke zorgcoach kom je nu al tegen in het werkveld (binnen en buiten het ziekenhuis)?
 • Wie vervult deze functie?
 • Wie kan deze functie voor gezinnen vervullen?

Breng de ICT-processen in kaart.

 • Van opname tot ontslag digitaal, hoe ziet dit proces eruit?
 • Welke rol hebben ouders hierin?
 • Zijn de zorginformatiebouwstenen voor de overdracht bekend bij het ziekenhuis?
 • Is MKS online bekend?
 • Welke digitale systemen (zorgplannen) wordt in de regio mee gewerkt?
overwegen

OVERWEGEN

Niet alles hoeft direct te gebeuren. Bovendien is niet alles van toepassing op de situatie. De belangrijkste punten om in overweging te nemen:

Overweeg om bij de casus in de Startfoto altijd de volgende onderdelen te vermelden:

 • Kind-omschrijving (gezin, opname etc.);
 • Van opname naar ontslag;
 • Het netwerk van het ziekenhuis en kind en gezin;
 • Financiering en verantwoordelijkheden;
 • De vier fasen van het MKS over het huidige zorgpad.

Overweeg om een gezin te laten interviewen door een onafhankelijke persoon.

 • Laat deze persoon van te voren de vragen delen met ziekenhuis en kindzorgorganisaties, zodat ze op één lijn zitten.

Wordt er al gewerkt met het MKS? Inventariseer dan welke methodieken worden gebruikt.

 • Zijn de handreikingen MKS bekend?
 • Welke hulpbehoeftescan wordt gebruikt?
 • Wordt er een overkoepelend zorgplan gebruikt?

Feiten en cijfers over MKS-scholing

 • Hoeveel kinderverpleegkundigen (binnen en buiten het ziekenhuis) hebben een opleiding MKS gevolgd?
 • Hoeveel kinderartsen zijn bekend met het MKS?
 • Welke MKS scholing is bekend?

Wordt het MKS al toegepast? Maak je Startfoto dan concreter.

Bekijk hóe het MKS wordt gebruikt, met als startpunt de vier fasen:

 • Verwijsboom buiten het ziekenhuis;
 • Hulpbehoeftescan kind & gezin;
 • Zorgplan kind & gezin;
 • Beslisboom / afsluiten zorgplan kind & gezin.

Wordt er gewerkt met een hulpbehoeftescan en zorgplan? Overweeg om te bekijken of alle leefdomeinen aan de orde komen:

 • Medisch
 • Ontwikkeling
 • Sociaal
 • Veiligheid

Werkt het ziekenhuis of de zorgorganisatie met kwaliteitssystemen en/of zorgpaden?

 • Bekijk binnen de Startfoto hoe het MKS hierin kan worden opgenomen.
 • Wie zijn daar voor nodig?
 • Welke (ontslag)processen liggen vast in protocollen?

Overweeg je Startfoto uit te breiden.

 • Bijvoorbeeld naar de polikliniek van het ziekenhuis of speciale zorgteams (zoals diabeteszorg).

Probeer bij de omschrijving van ketensamenwerking ook in beeld te brengen hoe de financiering eruitziet:

 • Zijn er afspraken over MKS-werkwijze tussen kindzorgorganisaties en zorgverzekeraars?
 • Als een zorgcoach wordt ingezet, uit welke financieringsstroom komt deze coach?
laten

LATEN

Sommige dingen kun je beter níet doen, zo is gebleken uit de MKS Proeftuinen:

Maak geen boekwerk van je Startfoto.

 • Het is een tijdelijk document voor het maken van je Uitvoeringsplan. Maak dus een goede afbakening qua tijd en inhoud.
 • Je kunt het ook zien als een cyclisch document.
filed under: