Fase 4: Beslisboom

Beslisboom afsluiten zorgplan kind & gezin

Wat is de beslisboom?

De ‘Beslisboom afsluiten zorgplan kind & gezin’ is de laatste fase van het MKS. De Beslisboom is een hulpmiddel voor het bepalen van het vervolgtraject als kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis niet langer nodig is.

Direct naar de andere fasen:

MKS fase 1 t/m 4
Wat is MKS

De Beslisboom

De Beslisboom maakt inzichtelijk wat de mogelijke vervolgroute is na het afsluiten van het Zorgplan kind & gezin. Welk besluit hierin wordt gemaakt, hangt af van de behoeften die het kind en gezin op dat moment nog hebben.

Er zijn verschillende redenen waarom het Zorgplan kind & gezin (binnen de Zorgverzekeringswet) wordt afgesloten:

Situatie 1: het kind heeft geen verpleegkundige zorg meer nodig

  • Overgang naar Jeugdwet. Heeft het kind nog wel professionele ondersteuning nodig bij de persoonlijke verzorging? Dan volgt een overgang van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Jeugdwet. De gemeente waar het gezin woont, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.
  • Overgang naar betrokken disciplines. Heeft het kind geen ondersteuning bij de persoonlijke verzorging nodig, maar heeft het nog wel andere behoeften die in het Zorgplan zijn opgenomen? Dan volgt een overdracht naar de betreffende discipline(s). Bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin (valt ook onder de Jeugdwet).
  • Kind en gezin hebben geen professionele ondersteuning meer nodig. Dan worden de kinderarts en/of de huisarts hierover geïnformeerd. In de praktijk wordt het beëindigen van de ondersteuning vaak in overleg met de kinderarts bepaald.

Situatie 2: het kind is 5 jaar of ouder en wordt geïndiceerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft het kind dat verpleegkundige zorg nodig heeft een ernstige verstandelijke beperking? En heeft het daardoor blijvend behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid? Dan wordt het kind uiterlijk vanaf het vijfde jaar geïndiceerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Situatie 3: het kind is achttien jaar oud geworden
Het kind wordt vanaf het achttiende levensjaar als volwassene behandeld. Het Zorgplan kind & gezin is dan niet langer van toepassing. Er zijn twee mogelijke vervolgtrajecten:

  • Overgang naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor gelden andere toelatingseisen dan bij kinderen;
  • Overgang naar volwassenenzorg (Lees hier meer over zorgverzekeringen)

Situatie 4: het kind is overleden
In de moeilijke periode na het overlijden van een kind, kan het gezin behoefte hebben aan professionele ondersteuning. Het afsluiten van het Zorgplan betekent in deze situatie dus niet dat daarmee de zorg voor het gezin direct vervalt. De ondersteuning wordt op verantwoorde wijze afgebouwd, in overleg met het gezin. Alle betrokkenen bij de zorg voor het kind worden op de hoogte gesteld van het overlijden van het kind. Zowel de zorgverleners die in het Zorgplan staan vermeld als de huisarts en de zorgverzekeraar.

Eindevaluatie
Na het afsluiten van het Zorgplan vindt een eindevaluatie met het gezin plaats. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke behoeften het gezin nog heeft. Dit kan variëren van afspraken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) om de ontwikkeling van het kind in de gaten te houden, tot het bepalen van de gewenste nazorg voor het gezin bij overlijden van het kind. Op basis van deze inventarisatie wordt de overdracht voorbereid aan de organisatie die de zorg voor het gezin voortzet.

Overdracht
Is de kinderthuiszorgorganisatie, het verpleegkundig kinderzorghuis of het verpleegkundig kinderdagverblijf niet langer betrokken bij de zorg voor het kind en gezin? Dan is het belangrijk dat er een duidelijke overdracht plaatsvindt naar de organisaties die op dat moment nog wel betrokken zijn of betrokken worden bij het gezin. Een goede overdracht zorgt ervoor dat de nieuwe zorg/hulpverleners alle relevante informatie krijgen over het kind en gezin.

Extra handige tools

Transitie naar volwassenenzorg

Ga hier naar transitie toolkit.

Hello Goodbye

Animatie transitie
Hello specialist, goodbye kinderarts
Peerbuddy: transitie naar volwassenenzorg

filed under: