Fase 3: Zorgplan kind & gezin

Zorgplan kind & gezin

Wat is het Zorgplan kind & gezin?

In het Zorgplan kind & gezin staat de (multidisciplinaire) zorg buiten het ziekenhuis voor het kind en gezin beschreven. Eén van de doelen van het MKS is, dat het kind en de ouders/verzorgers en alle betrokken professionals met elkaar samenwerken in hetzelfde Zorgplan. Het Zorgplan is gebaseerd op de behoeften van het kind en het gezin en sluit aan bij de vier kinderleefdomeinen die in kaart zijn gebracht met de Hulpbehoeftescan kind & gezin (fase 2).

Zorgplan – Toolbox HIK

Direct naar de andere fasen:

MKS fase 1 t/m 4
Wat is MKS

Individueel Zorgplan Palliatieve Zorg voor Kinderen

Kinderpalliatieve zorg is niet alleen zorg in de terminale fase (end-of-life), maar begint bij de diagnose van een levensbekortende of –bedreigende aandoening. Het bespreken van alle aspecten in de zorg voor kinderen met een dergelijke aandoening en een goede verslaglegging ervan, wordt mogelijk gemaakt middels een individueel zorgplan.

Hoe werkt het zorgplan kind en gezin?

Het Zorgplan kind & gezin biedt inzicht in de behoeften van het kind en gezin, de hieraan gekoppelde doelen, de hiervoor geplande activiteiten en de zorgverleners die deze activiteiten uitvoeren. Uiteraard kunnen ouders/verzorgers ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen, om zelf te bepalen wie de zorgverlening gaat uitvoeren (meer informatie: www.pgb.nl).

Elk onderdeel van het Zorgplan kan op elk gewenst moment worden geëvalueerd. Als uit een evaluatiemoment blijkt dat de zorg voor het kind en gezin moet worden bijgesteld (meer, minder of andersoortige zorg), dan passen de ouders dit aan in het Zorgplan. De kinderarts wordt hiervan op de hoogte gesteld en accordeert het aangepaste Zorgplan.

Evalueren
Eén van de belangrijkste kenmerken van het Zorgplan is flexibiliteit. Het Zorgplan beweegt mee met de veranderende behoeften van het kind en gezin. Daarom is evaluatie tijdens de uitvoering belangrijk. Kind en gezin kunnen dit zelf inplannen of ze kunnen het aan een zorgcoach vragen als die hen ondersteunt. Ook kan er een aanvraag bij de verstrekker, dus de zorgverzekeraar of de gemeente worden gedaan of bij de indicerend kinderverpleegkundige. Er kunnen verschillende redenen voor een evaluatiemoment zijn:

  • Een vastgestelde evaluatiedatum, zoals vastgelegd in het Zorgplan;
  • Veranderde behoeften of omstandigheden binnen het gezin;
  • Een wijziging in het (medicatie)beleid van de kinderarts.

Wat komt er aan de orde in een evaluatiegesprek
In een evaluatiegesprek kunnen de volgende onderdelen aan de orde komen:

  • De behoeften van het kind en het gezin voor de kinderleefdomeinen op dat moment. Zijn deze veranderd ten opzichte van de geformuleerde behoeften in het Zorgplan?
  • De doelen & activiteiten: sluiten deze nog aan bij de actuele behoeften of moeten ze worden aangepast? Ook wordt de voortgang van de gestelde doelen in samenhang met de activiteiten beoordeeld.
  • De zorgverleners: hoe verloopt de samenwerking tussen het gezin en de zorgverlener(s)? Voeren de ouders/verzorgers zelf verpleegkundige handelingen uit? Dan is de evaluatie gericht op de relatie tussen het kind en de ouders en de bekwaamheid van ouders in hun rol van zorgverlener.

De evaluatie is ook het moment om te beoordelen wat de draagkracht binnen het gezin is. Is deze nog in verhouding met de draaglast? En welke invloed heeft de draagkracht op de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg?

Kwaliteitscirkel
Het Zorgplan is onderdeel van een kwaliteitscirkel. Na het uitvoeren, evalueren en eventueel bijstellen van het Zorgplan, begint het proces opnieuw. Deze cyclus blijft doorgaan zolang het kind verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis nodig heeft. Op deze manier sluit de geleverde zorg steeds aan bij de behoeften van het kind en gezin.

filed under: