Fase 2: Hulpbehoeftescan kind & gezin

Hulpbehoeftescan kind & gezin

Wat is Hulpbehoeftescan kind & gezin?

Het kind mag naar huis en heeft in eigen omgeving nog zorg nodig. Om in kaart te brengen wat er nodig is voor de vervolg zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van kind en gezin, wordt, voordat het kind het ziekenhuis gaat verlaten, een Zgn. hulpbehoefte scan afgenomen. Over de 4 kinderleefdomeinen (medisch, ontwikkeling, sociaal en veiligheid) wordt geïnventariseerd wat de behoeften zijn van het kind, maar ook van de ouders en eventuele andere kinderen binnen het gezin. Deze hulpbehoefte scan die wordt afgenomen in het ziekenhuis, door de kinderverpleegkundige (al dan niet in samenwerking met de transferverpleegkundige) dient als basis voor het integrale zorgplan.

Direct naar de andere fasen:

MKS fase 1 t/m 4
Wat is MKS

Direct naar de hulpbehoeftescan

Er zijn vragenlijsten ontwikkeld en gebruikt in de MKS proeftuinen om de hulpbehoefte bij kind & gezin in beeld te brengen. Download hier de vragenlijsten:

Hoe werkt de hulpbehoeftescan?

De Hulpbehoeftescan kind & gezin wordt ingevuld door het kind en de ouders/verzorgers, de kinderverpleegkundige van het ziekenhuis én de kinderverpleegkundige van de organisatie die de verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis gaat verlenen. Met de Hulpbehoeftescan worden de behoeften van het kind en het gezin voor de vier kinderleefdomeinen geïnventariseerd:
1) Medisch 2) Ontwikkeling 3) Sociaal 4) Veiligheid

Ad 1. In het medische kinderleefdomein wordt de hulpvraag van het kind en gezin in kaart gebracht. Op het gebied van kinderverpleegkundige handelingen én, indien van toepassing, op het gebied van paramedische zorg. Het gezin geeft aan welke problemen het denkt te krijgen op het gebied van de kinderverpleegkundige handelingen die het kind nodig heeft in de periode na ontslag uit het ziekenhuis. Ook kan het gezin aangeven of ondersteuning nodig is van een kinderverpleegkundig zorghuis, een verpleegkundig kinderdagverblijf of een kinderthuiszorgorganisatie.

Ad 2. In het kinderleefdomein Ontwikkeling geeft het gezin de verwachte knelpunten aan rond de ontwikkeling van het zieke kind. Een ziek kind brengt minder tijd door op school en maakt daardoor een andere ontwikkeling door dan gezonde kinderen van dezelfde leeftijd.
Ook voor de broers en zussen is de impact vaak groot. Denk aan angst voor het doodgaan van hun zieke broer of zus. Of aan jaloezie of eenzaamheid, omdat er veel aandacht uitgaat naar het zieke broer of zus. In dit leefdomein geven de ouders de verschillen aan in de ontwikkeling van het zieke kind én die van de broers of zussen, of andersom. En in welke mate het gezin daarvoor professionele ondersteuning wenst.

Ad 3. In het kinderleefdomein geeft het gezin aan hoe de sociale netwerken eruitzien en welke kansen en beperkingen er hierin zijn. Ziekte van een kind heeft grote gevolgen voor het sociale netwerk van een kind. Het zieke kind heeft vaak minder mogelijkheden om te spelen, mee te gaan op schoolreisje of om te sporten. Wat voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend is, ontbreekt vaak voor een (ernstig) ziek kind. Ook zijn er voor het gezin vaak beperktere mogelijkheden voor een dagje uit, sporten of op vakantie gaan. Het is belangrijk de draagkracht en draaglast van het gezin goed in kaart te brengen. Dat geldt ook voor mogelijkheden om hulp te krijgen van mensen uit het eigen netwerk.

Ad 4. In het kinderleefdomein Veiligheid is aandacht voor aspecten die de veiligheid van het kind en gezin in de weg kunnen staan. Specifiek gaat het om de veiligheid van de verpleegomgeving van het kind én om de veiligheid van de zorg thuis. Dit moet breed worden opgevat. Denk vooral aan veiligheid van de hulpmiddelen, de indeling van het huis (valgevaar) en de bekwaamheid van ouders (of mensen uit eigen omgeving) om medische handelingen uit te voeren. Denk ook aan de mogelijkheden van de ouders om op een veilige manier te zorgen voor het kind en de broers en zussen. Draaglast en draagkracht moeten in evenwicht zijn. Overbelasting van het gezin kan leiden tot bijvoorbeeld een burn-out van de ouders, huiselijk geweld, verwaarlozing of zelfs mishandeling van een of meerdere gezinsleden.

Extra handige tools

De GIZ-methodiek
De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een erkende methodiek waarmee je snel de sterke kanten en ontwikkel- en zorgbehoeften van een kind of gezin in kaart kan brengen. Ga hier naar de website van de GIZ methodiek.

De kindtool positieve gezondheid
Een tool te gebruiken bij het in beeld brengen van de gezondheid van een kind. Ga hier naar de tool.

Hulpbehoeftescan digitaal

In de MKS proeftuin heeft Nij Smellinghe de hulpbehoeftescan getest. Nadat de papieren versie een goed handvat was om met kind & gezin de hulpbehoefte in beeld te brengen hebben ze besloten om de vragenlijst te digitaliseren in HIX. Hiermee sluit de vragenlijst op werkvloer goed aan op de anamnese die ook in dit digitale systeem staat. En kan het in de toekomst aansluiten op het patiëntendossier (mijnnijsmellinghe) van het ziekenhuis.

Het Nij Smellinghe wil graag de opgedane kennis delen met andere. Ben je geïnteresseerd in de hulpbehoeftescan in HIX, mail dan met Herma de Haan. E-mail: he.haan@nijsmellinghe.nl

filed under: