Voor beleidsmakers

MKS wat betekent dat voor de kwaliteit en beleid?

Methodiek

MKS is een methodiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis. Het gaat om kinderen en jongeren tot achttien jaar met een somatische aandoening die onder de verantwoordelijkheid van een kinderarts of medisch specialist vallen. In het MKS is het uitgangspunt dat er optimale zorg is voor ieder kind en dat zorgprofessionals rekening houden met de rechten van het zieke kind en het gezin. Die rechten staan in het Handvest Kind & Zorg en zijn in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Binnen het MKS krijgt elk ziek kind een zorgplan dat de situatie van het kind en de omgeving in kaart brengt. Dat gebeurt op de vier kinderleefdomeinen: medisch, veiligheid, sociaal en ontwikkeling. MKS bevat vier fasen: het ontslag uit het ziekenhuis en het organiseren, uitvoeren en evalueren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis tot en met het bepalen van het vervolgtraject als deze zorg niet langer nodig is, zie fasen van het MKS.

Voor beleidsmakers
Wat is MKS

Kwaliteitsstandaarden

MKS is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden die zijn vastgesteld door alle betrokken partijen, zoals de kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Deze kwaliteitsstandaard is de basis voor zorg en ondersteuning aan kinderen.

Het doel van MKS is om integrale kindzorg te bewerkstelligen. Hierbij staat de samenwerking tussen verschillende instanties centraal. Instanties krijgen met MKS handvatten om deze samenwerking te coördineren waardoor een betere overdracht plaats kan vinden. MKS verbetert de kwaliteit, de doelmatigheid en de efficiëntie van zorg die geleverd wordt. Ziekenhuizen die volgens MKS werken hebben een verminderde opnameduur waardoor kosten worden verminderd. Thuiszorgorganisaties hebben baat bij MKS doordat zij met een betere voorbereiding beginnen aan de zorg. Het voordeel van MKS voor ouders en kinderen is dat zij vaak eerder naar huis toe kunnen.

Wil je weten wat dit betekent voor professionals in jouw organisatie? Er is al veel kennis en ervaring, en al deze verzamelde kennis vind je in de ‘Aan de slag met het MKS’-tool. In de toolkit vind je folders, filmpjes met uitleg over het MKS. Ook zijn er handreikingen en de kwaliteitsstandaarden.

filed under: