Herziene Handreiking Indicatieproces Kindzorg en Toolbox gepubliceerd

Herziene handreiking HIK

25 april 2023

Beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl en V&VN Vrouw en kind hebben de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) en de bijbehorende Toolbox HIK herzien. De handreiking verscheen voor het eerst in 2020 en is de beroepsnorm voor kinderverpleegkundigen die de zorgvraag en hulpbehoefte van kind en gezin inventariseren en indiceren. De herziene versie van de handreiking en de toolbox zijn nu beschikbaar op de MKS-website. 

De Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) beschrijft de gewenste situatie en de wijze waarop kinderverpleegkundigen hun vak zien en willen uitoefenen. Naast de handreiking  is in 2021 een bijbehorende Toolbox HIK ontwikkeld met praktische handvatten. Zo komen kinderverpleegkundigen tot eenduidig maatwerk voor het kind en gezin. De toolbox maakt deel uit van de handreiking.

Evaluatie

De herziening kwam tot stand na een evaluatie van de handreiking en de toolbox door kinderverpleegkundigen via enquêtes en focusgroep-bijeenkomsten. Daarna volgden bijeenkomsten met beleidsmakers en zorgverzekeraars. Onlangs vond de afsluitende bijeenkomst plaats waarin de  samenwerkingspartners in de medische kindzorg werden geïnformeerd en waarin feedback en verbeterpunten werden opgehaald.

De handreiking maakt deel uit van een verbetertraject waarin kinderverpleegkundigen met elkaar toewerken naar eenduidigheid bij het inventariseren, indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de Zorgverzekeringswet. Dit leverde het al de volgende hulpmiddelen en trainingen op:

  • Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK)
  • Toolbox HIK
  • Training HIK: “Inventariseren, indiceren en organiseren van zorg in de eigen leefomgeving voor kinderen van 0-18 jaar voor de Zorgverzekeringswet”
  • Expertgroep Indicatieproces Kindzorg
  • Intervisie Indicatieproces Kindzorg
  • Training HIK in vogelvlucht (voor adviseurs van zorgverzekeraars)

Medische Kindzorg Samenwerking

In het verbetertraject is Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) de rode draad. Kind en gezin staan centraal en hebben de regie, zorgverleners werken samen om kind en gezin de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te geven (integrale kindzorg). De MKS-werkwijze is dé manier om zorg aan kind en gezin in de eigen leefomgeving vorm te geven. Dit omvat het inventariseren, indiceren, organiseren en uitvoeren van de zorg.

Dit betekent dat alle kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving begint met een inventarisatie van zorgvraag en hulpbehoefte. Het verbetertraject organisatie kindzorg omvat dan ook meer dan alleen het indiceren van kinderverpleegkundige zorg.

De afgelopen jaren is er door de beroepsgroep hard gewerkt aan het verbetertraject. Kinderverpleegkundigen in uiteenlopende kindzorgorganisaties in het hele land hebben gezamenlijk grote, waardevolle stappen gezet om tot een belangrijke verbeterslag te komen. Met behulp van de ontwikkelde documenten en tools, en via trainingen en intervisie bijeenkomsten, zal er verder worden gewerkt aan verbetering.