Aan de slag met het MKS

Aan de slag met MKS

14 september 2020

Aan de slag met het MKS

Het Medische Kindzorgsysteem (MKS) bevordert het integraal indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan kinderen. Deze kinderen zijn tot achttien jaar oud en hebben een somatische aandoening. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van een kinderarts of medisch specialist.

In het MKS is het uitgangspunt dat er optimale zorg is voor ieder kind en dat zorgprofessionals uitgaan van de rechten van het kind en het gezin. Het MKS werkt met de kwaliteitsstandaarden die zijn vastgesteld door alle betrokken partijen, zoals de ‘Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’. Deze kwaliteitsstandaard is de basis voor zorg en ondersteuning aan kinderen.

Het MKS bestaat uit vier fasen. Bij de verwijsboom wordt gekeken onder welke wet de zorg valt. In de hulpbehoeftescan worden de behoeften van het kind en het gezin in kaart gebracht in de vier kinderleefdomeinen: medisch, veiligheid, sociaal en ontwikkeling. Dat leidt tot een zorgplan met de benodigde zorg en ondersteuning waarin ook staat wie de zorg gaat uitvoeren. Dit kan ook het kind of een ouder zijn.

Bij de uitvoering van het MKS zijn verschillende partijen betrokken. Een belangrijke rol ligt bij de eerstelijns kindzorgorganisaties, de ziekenhuizen, de jeugdgezondheidszorg, de gemeenten, de huisartsen, het onderwijs en het aangepaste vervoer. Op lokaal en regionaal niveau maken deze partijen samenwerkingsafspraken en verbinden zij zich met het regionale Netwerk Integrale Kindzorg. Dit maakt het makkelijker om afspraken over wie wat doet in de zorg- en hulpverlening te maken. Deze afspraken worden gemaakt samen met kind en gezin.

Is jouw organisatie al aan de slag met het MKS?

Om met het MKS aan de slag te gaan in jouw regio, is een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan bestaat uit 5 stappen die je moet doorlopen voordat je klaar bent om volgens de MKS methodiek te werken.

In 2017 en 2018 hebben we, via 6 zogenaamde proeftuinen, het MKS in de praktijk getest. In de ‘inzichten van de proeftuinen’ lees je over de ervaringen en resultaten. Nu gaan organisaties in zes regio’s aan de slag met het MKS. De regio’s zijn verschillend van aard en omvang en hebben aangegeven met het MKS te willen gaan werken. Wij ondersteunen deze regio’s bij het maken van de samenwerkingsafspraken en stimuleren de overige regio’s. De kennis en ervaringen die hieruit voortkomen voegen we toe aan de toolkit van het MKS.

Bekijk hier de infographic