Samenwerkende kindzorg partijen uitten Bezorgdheid over Wlz-Maatregelen

5 juni 2024

De samenwerkende partijen in de medische kindzorg (Medische Kindzorg Samenwerking partners*) hebben hun zorgen geuit over de impact van de voorgestelde wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) zoals aangekondigd door demissionair minister Helder in haar kamerbrief van 15 april 2024. De wijzigingen, die een doelmatigheidsbesparing van € 170 miljoen vanaf 2025 beogen, zouden volgens de MKS-partners ernstige gevolgen hebben voor gezinnen met kinderen die medische en palliatieve zorg nodig hebben.

In haar kamerbrief stelt minister Helder dat zorgaanbieders een efficiëntieslag binnen de Wlz moeten maken, waarbij een structurele taakstelling op de tarieven van zorgzwaartepakketten (zzp’s) wordt doorgevoerd. De MKS-partners wijzen erop dat dit besluit ingrijpende gevolgen zal hebben voor de circa 10.615 kinderen met een Wlz-indicatie (peildatum november 2022, Staat van Volksgezondheid en Zorg). Vooral voor de 5110 kinderen die intensieve medische en verpleegkundige zorg nodig hebben, is de bestaande zorgprofielstructuur ontoereikend.

Belangrijkste Bezorgdheden

  • Ontbreken van Specifieke Zorgprofielen: De huidige zorgprofielen in de Wlz sluiten niet aan bij de complexe zorgbehoeften van kinderen met medische en palliatieve zorgindicaties. Dit leidt ertoe dat gezinnen steeds een beroep moeten doen op de meerzorgregeling, zonder garantie dat zorgkantoren deze aanvragen honoreren.
  • Medische Zorgvragen: Kinderen in de palliatieve en terminale fase hebben vaak toenemende medische zorg nodig, waarvoor een kinderverpleegkundige de indicatie stelt en de zorg levert. De behoefte aan intensieve verpleging groeit naarmate de ziekte vordert.
  • Problemen bij Zorgtoekenning: Kinderthuiszorgorganisaties ervaren problemen bij de toekenning van Wlz-zorg aan palliatieve en terminale kinderen. Onduidelijkheid over de aansturing door medisch specialisten thuis leidt tot geschillen tussen zorgkantoren en zorgverzekeraars, wat resulteert in een ‘van het kastje naar de muur’-situatie voor gezinnen.
  • Financiële Knelpunten: De tarieven voor logeeropvang binnen de Wlz dekken de kosten van de complexe medische zorg niet. Kinderzorghuizen en kinderdagverblijven moeten jaarlijks intensief onderhandelen met zorgkantoren om adequate vergoedingen te verkrijgen, wat leidt tot onzekerheid en financiële problemen.
  • Ongelijke Pgb-tarieven: De tarieven voor verpleging binnen persoonsgebonden budgetten (pgb) komen niet overeen met de zorg in natura (ZIN) tarieven. De huidige maximumtarieven worden door zorgkantoren vaak verlaagd, waardoor het voor aanbieders bijna onmogelijk wordt om zorg te leveren binnen de Wlz.

Oproep aan de Minister

De MKS-partners roepen minister Helder op om de voorgenomen bezuinigingen op de Wlz-zorg niet toe te passen op de medische kindzorg. Daarnaast vragen zij om de ontwikkeling van een specifiek zorgprofiel voor kinderen binnen de Wlz, dat beter aansluit bij de complexe medische en verpleegkundige zorgbehoeften van deze doelgroep.

Volgens de MKS-partners is het cruciaal dat de medische kindzorg, inclusief kinderpalliatieve zorg, voldoende wordt geborgd binnen de Wlz om te voorkomen dat gezinnen, die vaak al zwaar belast zijn, nog verder in de problemen komen. De omvang van de groep kinderen met een complexe zorgvraag is te groot om afhankelijk te blijven van de vrijblijvendheid van zorgkantoren en de uitvoering van de Wlz.

De reactie van de MKS-partners onderstreept de dringende noodzaak voor een herziening van de voorgestelde Wlz-maatregelen om de zorg voor de kwetsbare groep kinderen en hun gezinnen te waarborgen.

Lees de brief aan de minister

*MKS partners / Samenwerkende Kindzorg partijen zijn: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), V&VN Vrouw&Kind, Kinderverpleegkunde.nl, Stichting Kind en Ziekenhuis,  Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en Branche Vereniging Integrale Kindzorg (BINKZ)

Klik hier voor meer informatie over Medische Kindzorg Samenwerking