MKS proeftuin Startfoto Wilhelmina Kinderziekenhuis

MKS proeftuin Startfoto Wilhelmina Kinderziekenhuis

MKS proeftuin: Startfoto bij het Wilhelminakinderziekenhuis – UMC

De startfoto van het Wilhelmina kinderziekenhuis – UMC (WKZ) is een omschrijving van de huidige situatie: hoe de zorg aan kinderen bij ontslag wordt geregeld. De centrale vraag is: ‘Hoe wordt momenteel het ontslag voor kinderen met zorg georganiseerd en uitgevoerd binnen het UMC – WKZ? En wie zijn daarbij betrokken?’ Deze startfoto maakt deel uit van een MKS proeftuin.
Wil je meer weten over het MKS in het Wilhelmina kinderziekenhuis, mail naar Milou Tholen: H.M.Tholen@umcutrecht.nl

De werkwijze

Verschillende afdelingen en professionals hebben aan de totstandkoming van de Startfoto meegewerkt: het bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht (BZU), een kinderafdeling, kinderartsen en het management. Daarnaast is een patiënte van 15 jaar en één ouder geïnterviewd die hebben omschreven hoe voor hen de huidige werkwijze van ontslag en overdracht van zorg naar huis is verlopen. Het gaat dan om twee gezinnen met kinderen die met zorg naar huis zijn gegaan. Zij hebben aanvullende informatie gegeven, maar vooral het verhaal vanuit hun optiek verteld.

Twee zorgpaden

Uit twee zorgpaden van gezinnen met en kind met zorg thuis komt naar voren dat het MKS als werkwijze nog niet wordt gebruikt bij deze gezinnnen. Een hulpbehoeftescan op vier kinderleefdomeinen is bij deze gezinnen niet afgenomen. Een overkoepelend zorgplan en een zorgplan mee naar huis én terug naar het ziekenhuis (bij opname) is bij deze gezinnen niet gemaakt. Eén gezin heeft veel steun en begeleiding van een gespecialiseerde verpleegkundige en beide gezinnen geven aan de regie over de zorg te hebben. Beide zorgpaden leveren veel input op om te gebruiken bij vervolgstappen voor het MKS.

Toestemming regelen

Voorafgaand aan de Startfoto is een informatiebrief voor deelname aan het startfoto – onderzoek gemaakt door het ziekenhuis.
Onderdelen die aan de orde komen en waar toestemming voor gevraagd wordt zijn:
 • Doel van het onderzoek / de startfoto
 • Wat wordt er van kind/gezin verwacht als u mee wenst te doen met dit onderzoek?
 • Wat vragen we van u?
 • Wat gebeurt er met uw gegevens?
 • Met wie wordt de informatie gedeeld?

Resultaten Startfoto

Uit de Startfoto komen de onder andere de volgende resultaten:
 • Binnen het WKZ zijn meerdere professionals betrokken bij het organiseren van zorg thuis: o.a. (transfer)kinderverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en kinderartsen. Dit vraagt om een taakverdeling bij de vier fasen van het MKS, wie heeft welke expertise en wie gaat wat doen.
 • In de kwaliteitsstandaard ‘het zieke kind en gezin die verpleegkundige zorg nodig hebben in de eigen omgeving’ worden taken/verantwoordelijkheden beschreven en geadviseerd. Deze kwaliteitsstandaard is een leidraad bij de implementatie van het MKS. Deze kwaliteitsstandaard is nog niet bekend bij alle professionals.
 • Binnen het WKZ zal geïnvesteerd kunnen worden om meer kennis over het MKS bij de professionals binnen te halen. Dit gaat om kinderartsen, kinderverpleegkundigen, specialistische verpleegkundigen, transferverpleegkundigen en maatschappelijk werk. Allen betrokken bij de zorg thuis voor kind & gezin.
 • De sociale kaart vraagt om aandacht. Verschillende professionals beheren verschillende sociale kaarten. Als academisch ziekenhuis is de sociale kaart heel groot omdat kinderen uit het hele land voor zorg in Utrecht komen.
 • Het WKZ participeert met transferverpleegkundige en kinderarts in het Netwerk Integrale Kinderzorg (NIK Utrecht).
 • Bij ketensamenwerking is het belangrijk om afspraken met elkaar te maken over de overdracht. Er is in het WKZ een digitale en een schriftelijke overdracht door verschillende professionals. Bij deze overdrachten hebben ouders geen inzage.
 • De hulpbehoeftescan is bij het WKZ ingebouwd in Point (digitale overdacht). Hier wordt nog niet mee gewerkt. Het is belangrijk als er gewerkt gaat worden met de HBS in Point om te kijken wat dit betekent voor het kind, gezin en kindzorgorganisaties buiten het ziekenhuis?

Kennis over het MKS

De kennis over MKS kan opgedaan worden door:
 
 
 
Of door een kijken je te nemen bij de resultaten van de MKS Proeftuinen:
Wil je verder dan de Startfoto, ga dan naar de aan de slag met het MKS tool.

Toolkit MKS

Hierin staan onder meer folders, handreikingen filmpjes en de kwaliteitstandaard. Voor iedereen die meer wil weten over het MKS.

Aan de slag met het MKS

Dit is een tool met vijf stappen met kennis uit de MKS Proeftuinen. Bij elke stap vind je informatie, praktijkvoorbeelden en doen, laten, overwegen om aan de slag te gaan met het MKS.

filed under: